Пријави се

Статистика

10

Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
55

Број фотографија у дигиталном фото-албуму.
0

Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
0

Број мапа које се налазе на сајту.

Најчешће промене назива

10 улица и тргова који су најчешће мењали називе

Назив улице Број назива Насеље
Улица Десанке Максимовић 2 Панчево
Хајдук Вељкова улица 2 Панчево
Улица Ново насеље 2 Панчево
Улица Милана Ракића 2 Панчево
Видовданска улица 2 Панчево
Улица Старине Новака 2 Панчево
Улица царице Милице 2 Панчево
Улица Милоша Црњанског 2 Панчево
Улица Милеве Марић 2 Панчево
Улица Јована Дучића 2 Панчево

Број фотографија према периоду настанка

0
0
0